Nadležnosti

Nadležnosti

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Maruševec.

Općinsko vijeće ima 13 članova (predsjednik, dva potpredsjednika i 10 vijećnika) izabranih na zakonom određen način. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konsti­tuiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:

  1. Statut Općine,
  2. Poslovnik Općinskog vijeća,
  3. Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
  4. Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
  5. Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokru­ga utvrđenih statutom Općine.

Sjednice Općinskog Vijeća su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti njegov rad. O radu Općinskog Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.