Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu s danom 01. studenim 2017. godine.

Uredbom se propisuje:

– način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnim uslugama prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada,

– sadržaj odluke o načinu pružanja javnih usluga,

– prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta,

– način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja,

– način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i

– način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Sustav sakupljanja komunalnog otpada je sustav kojeg čine javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezana s javnom uslugom. Svrha ovog sustava je

– osiguranje mogućnosti korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

– poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje,

– smanjiti udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu,

– povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno posebnim propisima

Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom to su stoga u obvezi i provesti uspostavu javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

 

DEFINICIJE

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton

Reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

Usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Izjava o načinu korištenja javne usluge (Izjava) je izjava na obrascu koju korisnik usluge ispunjava i dostavlja davatelju usluge

Obračunsko mjesto je adresa nekretnine

Primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanje tog otpada od strane davatelja javne usluge

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (Evidencija) je evidencija koju vodi davatelj usluge i sadrži podatke o korisniku usluge, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta i korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada

Cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge

Ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (Odluka), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Ivanca i koja je ovih dana stupila na snagu, upravo definira i određuje način postupanja s komunalnim otpadom koji su duži primjenjivati svi dionici u gospodarenju s otpadom, a to su: korisnici usluga, davatelj usluga i jedinica lokalne samouprave.

Korisnik javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Korisnik javne usluge ima obvezu:

– dostaviti Davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge u roku od 15 dana od dana zaprimanja Izjave

– preuzeti od Davatelja usluge standardizirane spremnike za otpad,

– koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge

– predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika (obračunsko mjesto) odvojeno od miješanog komunalnog otpada

– sav komunalni otpad odlagati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava sakupljanja komunalnog otpada

– omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini

– postupati s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada

– odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu materiju i sukladno Odluci

– zajedno s ostalim Korisnicima na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu materiju i sukladno Odluci

– predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište

– snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao Davatelju usluge

– plaćati račune Davatelju usluge za obračunsko mjesto u  skladu s važećim Cjenikom osim u slučaju ako se nekretnina trajno ne koristi

Obveze Davatelja javne usluge:

– odgovara za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge

– dostavlja Korisniku Izjavu/Ugovor o korištenju Javne usluge osigurava Korisniku spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Spremnici za odlaganje komunalnog otpada vlasništvo su davatelja javne usluge, osim spremnika koje su Korisnici usluge nabavili o vlastitom trošku prije stupanja na snagu Odluke.

– označava spremnike oznakom

– dostavlja Korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu

– prikuplja i odvozi komunalni otpad na području grada u skladu sa Zakonom, Uredbom i Odlukom

– osigurava provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

– preuzima  sadržaj spremnika od Korisnika

– vodi evidenciju o preuzetoj količini otpada

– izrađuje Cjenik javne usluge, objavljuje ga na mrežnoj stranici i za njega prije primjene/izmjene treba ishoditi suglasnost izvršnog tijela JLS,

– snosi sve troškove gospodarenja prikupljenim komunalnim otpadom

– osigurava uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više Korisnika koristi zajednički spremnik.

– na svojoj mrežnoj stranici objavljuje i održava poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon i Uredba, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

– osigurava i sve ostale uvjete sukladno Zakonu i Uredbi

 

OBRAČUN JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Ono što najviše zanima sve sudionike u procesu postupanja s komunalnim otpadom je obračun odnosno cijena javne usluge koja mora biti takva da bude prihvatljiva za korisnike javne usluge, a s druge strane da se istom pokriju svi opravdani troškovi davatelja javne usluge. Što se tiče jedinica lokalne samouprave način postupanja s komunalnim otpadom mora zadovoljiti sve zakonske obveze uz uvjet da se količina otpada svede ispod graničnih količina kako bi se izbjeglo plaćanje poticajne naknade.

Cijena javne usluge sastoji se iz tri elementa, a to su:

– cijena obvezne minimalne javne usluge – naknada za dio javne usluge koju je davatelj javne usluge dužan osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

U ovoj cijeni sadržani su troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi obrade otpada i svi drugi troškovi koji osiguravaju minimalnu javnu uslugu.  Uz navedeno ova cijena sadržava i iznos troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, iznos troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, te iznos troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom. Ukratko, cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje sve troškove poslovanja koji nastaju davatelju usluge prilikom pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

– cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada – naknada koju davatelj javne usluge mora platiti na odlagalištu ili u RGCO za uslugu zbrinjavanja i/ili obrade predanog miješanog komunalnog otpada, a koji je preuzet od korisnika javne usluge. Kriterij za obračun količina koje su preuzete na obračunskom mjestu korisnika (adresa nekretnine), a sukladno zakonskim propisima, mogu biti:

 1. a) masa predanog otpada ili
 2. b) volumen spremnika i broj pražnjenja u obračunskom razdoblju.

Odlukom Grada Ivanca kriterij za obračun količina je volumen spremnika i broj pražnjenja.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

pri čemu je:

 • C    – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
 • JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku
 • BP  – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji
 • U     – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Kad jedan Korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan. Kad više Korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Obzirom da je davatelj javne usluge dužan voditi evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu u digitalnom obliku to su je davatelji usluge dužni ustrojiti u roku od 6 mjeseci, odnosno godinu dana od dana stupanja Uredbe na snagu, dakle najkasnije do 01.11.2018. godine. Kako bi  se ispunili sve tehničko-tehnološki uvjete za naplatu javne usluge sukladno kriteriju obračuna prema volumenu spremnika i broju pražnjenja to znači da na sve postojeće kao i nove spremnike moraju ugraditi RFID transpondere (čipovi) kako bi se moglo evidentirati svako ”podizanje” posuda radi pražnjenja. Stoga, postoji pravna mogućnost da se naplata odvoza kako je određena Uredbom odgodi do trenutka dok se svi spremnici ne označe na način kako to Uredba traži jer dok se spremnici ne ”čipiraju” nije ni moguće ustrojiti evidenciju, niti obračunavati uslugu prikupljanja i odvoza sukladno odredbama Uredbe.

Ugradnja RFID transpondera će se provesti samo za spremnike za miješani komunalni otpad, dok se na ostale spremnike neće ugrađivati jer se zbrinjavanje ostalih vrsta otpada obuhvaćenih javnom uslugom (papir, plastika, metali, staklo, bio otpad, tekstil…) zasebno ne naplaćuje pa stoga nema potrebe za evidentiranje primopredaja tih vrsta otpada. Troškovi nastali s osnova prikupljanja i zbrinjavanja navedenih vrta otpada biti će uključeni u cijeni obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) do trenutka dok ne zaživi u praksi odredba članka 18. st. 2. Uredbe koja glasi: ”Fond je dužan davatelju javne usluge i davatelju usluge povezane s javnom uslugom nadoknaditi troškove odvojenog sakupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada čiji tokovi se pretežito sastoje od otpadne ambalaže (otpadnog papira, otpadne plastike, otpadnog metala i otpadnog stakla) na način propisan posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadnom ambalažom.”

Broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada mora se odrediti u skladu sa slijedećom minimalnom učestalošću:

– najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada

– najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada

– najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad.

– cijena ugovorne kazne – ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je korisnik usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru. Kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju nemogućnosti utvrđivanja odgovornosti pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

 

Izjava i Ugovor o načinu korištenja javne usluge

Davatelj usluge dužan je dostaviti Korisniku usluge dva primjerka Izjave o načinu korištenja javne usluge koju je ovaj dužan popuniti i vratiti Davatelju usluge u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Obrazac Izjave sadrži sljedeće podatke:

 1. obračunsko mjesto
 2. podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika te OIB i adresu)
 3. mjesto primopredaje
 4. udio u korištenju spremnika
 5. vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci
 6. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju
 7. očitovanje o kompostiranju biootpada
 8. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu i broju fizičkih osoba koje koriste nekretninu ili o trajnom nekorištenju nekretnine
 9. obavijest davatelja usluge o uvjetima kad se Ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim
 10. izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom o korištenju javne usluge
 11. uvjete raskida Ugovora o korištenju javne usluge
 12. izvadak iz cjenika javne usluge.

 

Podaci na obrascu Izjave svrstani su u dva stupca od kojih prvi stupac predstavlja prijedlog Davatelja usluge, a drugi stupac očitovanje Korisnika usluge.

Davatelj javne usluge dužan je u roku od 8 dana po zaprimanju Izjave Korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave. Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i Odlukom.

Iznimno, Davatelj usluge primijeniti će podatke iz prvog stupca Izjave (prijedlog Davatelja usluge) u slučaju kad:

– Korisnik usluge ne dostavi Davatelju usluge popunjenu Izjavu roku od 15 dana od dana zaprimanja Izjave

– više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među njima nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primijeniti će se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj usluge.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

– kad Korisnik usluge dostavi Davatelju usluge Izjavu ili

– prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad Korisnik usluge ne dostavi Davatelju usluge Izjavu.

Nekretnina koja se trajno ne koristi

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način.

Korisnik usluge ne može privremeno odjaviti korištenje Javne usluge na nekretnini. Korisnik usluge mora podnijeti zahtjev za odjavu korištenja Javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi (stan, kuća, poslovni prostor). Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom korištenja Javne usluge dužan je vratiti zadužene spremnike za odlaganje otpada Davatelju usluge i podmiriti sve dospjele račune te dostaviti dokaze iz stavka 1. ovog članka i potvrde nadležnog tijela o promjeni prebivališta ili boravišta za sve članove kućanstva na obračunskom mjestu.

Na temelju osnovanog zahtjeva Korisnika usluge, Davatelj usluge izdaje pisano odobrenje o odjavi korištenja Javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi.

Svaku prijavljenu promjenu (promjena nositelja prava vlasništva ili korištenja nekretnine, prestanak korištenja nekretnine i sve druge prijavljene promjene) Davatelj usluge ima pravo provjeriti, a prijavljenu promjenu Davatelj usluge prihvatit će od prvog dana sljedećeg mjeseca te ne postoji mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni.

Promjena veličine fonta
Kontrast