Poziv za rezervaciju mjesta za korištenje javne površine za dan 16.08.2017. – proštenje kod Sv. Roka u Druškovcu

OPĆINA MARUŠEVEC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec, objavljuje

 

                                                   P  O  Z  I  V

                       za rezervaciju mjesta za korištenje javne površine

                 za dan 16.08.2017. – proštenje kod Sv. Roka u Druškovcu

 

Plaćanje i rezervaciju mjesta (koja će se vršiti prema redoslijedu uplate) kandidati mogu obaviti  31.07. i  01.08.2017. g. od 08,00 do 10,00 sati direktno na licu mjesta u Druškovcu.

Za iznajmljivanje društvenog doma u Druškovcu održati će se javna licitacija 11. srpnja 2017. sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Maruševec u Maruševcu 6.

U licitaciji mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a dokaz o registraciji dužne su predočiti prije samog početka licitacije.

Početna cijena za licitaciju iznosi:

–   2.000,00 kuna za korištenje na dan 16.08.2017.g. (Rokovo) i

–      600,00 kuna po svakom ostalom danu korištenja.

Informacije na tel. 729-696.