Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (”Narodne novine” broj 61/14 i 3/17), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine”, br. 64/08), Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-03/18-02/10, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-13, od 4.7.2018. godine) i članaka 3. i 7. Odluke o upravnim tijelima (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 33/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave
u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat
”Eksploatacija ciglarske gline na postojećem eksploatacijom polju Cerje Tužno”
nositelja zahvata tvrtke Ciglana cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, Maruševec

I

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 4.7.2018. godine Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Eksploatacija ciglarske gline na postojećem eksploatacijom polju Cerje Tužno” na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i jednog primjerka sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od 19.7.2018. do 20.8.2018. Javni uvid provest će se u prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6 u Maruševcu radnim danom od 8 do 15 sati. Sažetak Studije bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije i Općine Maruševec, a na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike biti će objavljena i cjelovita Studija.
Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju, zaključno s 20.8.2018.

III

Javno izlaganje održat će se 7.8.2018. (utorak) u 11 sati u prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6 u Maruševcu. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici investitora tvrtke Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Cerja Nebojse i predstavnici ovlaštenika tvrtke EcoMission d.o.o. iz Varaždina.
Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 20.8.2018. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

V

Ova obavijest objavljuje se 11.7.2018. u dnevnim novinama ”Večernji list” te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Varaždinske županije, Općine Maruševec i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

KLASA: 351-03/18-01/34
URBROJ: 2186/1-06/6-18-3
Varaždin, 09.07.2018.

Sažetak Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Eksploatacija ciglarske gline na postojećem eksploatacijom polju Cerje Tužno”
Promjena veličine fonta
Kontrast