Obavijest o izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO Maruševec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Sukladno čl. 88. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec upućuje javnosti

OBAVIJEST o izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO Maruševec

Započela je izrada Nacrta prijedloga (NP-a) 3.  izmjena i dopuna PPUO Maruševec.

Odluku o izradi 3.  izmjena i dopuna PPUO Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 73/17) donijelo je Općinsko vijeće Općine Maruševec na svojoj 4. sjednici održanoj 29. studenog 2017.g.

Nadležnim tijelima i osobama dostavljeni su pismeni pozivi za dostavu svojih zahtjeva.

Pozivaju se zainteresirani građani, udruge, privatni i pravni subjekti da sudjeluju u izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO Maruševec na način da dostave svoje prijedloge u Jedinstveni upravni odjel Općine u pisanom obliku do 31. ožujka 2018. g. ili da se uključe u javnu raspravu koja će se održati o Prijedlogu plana, a o kojoj će javnost naknadno biti obaviještena.

OBRAZLOŽENJE: Radi se o sveobuhvatnoj izmjeni plana, usklađenju s novim Zakonom o prostornom uređenju, drugim novim zakonima i pravilnicima koji su stupili na snagu nakon 2. izmjena i dopuna PPUO-a, zahtjevima nadležnih tijela i osoba, te građana, udruga, privatnih i pravnih subjekata.

S obzirom da novi Zakon o prostornom uređenju definira građevinsko područje na novi način, osim uključivanja zaprimljenih zahtjeva građana, potrebno je izvršiti analizu svih dosad utvrđenih građevinskih područja svih naselja u Općini i identificirati ih kao: izgrađeno -uređeno, neizgrađeno-uređeno ili neizgrađeno-neuređeno građevinsko područje, što će utjecati na postupak izdavanja dozvola za gradnju, koji slijedi.

Ovim izmjenama i dopunama Plana analizirat će se i Evidencija o donesenim rješenjima sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji se odnosi na zahvate koji nisu usklađeni s PPUO Maruševec, tj. koji su izvan građevinskog područja definiranog važećim planom.

Sve informacije o izradi Plana se mogu dobiti u prostorijama Općine i/ili na telefon 042-729-696, tijekom radnog vremena.

PROČELNICA
Dragica Korpar

 

KLASA:  350-02/17-01/1
URBROJ:  2186-017/18-18
Maruševec, 26. veljače 2018. godine

Promjena veličine fonta
Kontrast